นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด

 

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด และบริษัทในเครือ(ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมันที่จะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดําเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมและปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ของประเทศไทย (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ทั้งที่อยูในรูปแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเอกสาร หรือข้อมูลอื่น ใด เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

 

 1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA ให้ครบถ้วน

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Officer) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรักษาความลับของข้อมูลที่รู้หรือได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่

 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

3.1   ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

3.2   เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น

 

 1. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

(6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

(6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

(6.4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

(6.5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(6.6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

(6.7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(6.8) สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลไม่ปฎิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่น เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ เมื่อบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านอีกต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก (anonymous data)ในกรณีที่ท่านร้องขอยกเลิกการรับข่าวสารหรือจดหมายข่าวจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ร้องขอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลติดต่อ (เช่น อีเมล) ของท่านไว้ใน “รายการไม่รับจดหมายข่าว/โทรศัพท์” เพื่อไม่ให้เกิดการส่งจดหมายข่าวไปให้ท่านอีกในอนาคต

 

 1. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางหน้าเวบไซด์ของบริษัทฯ www.digitalcom.co.th

 

 1. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท มีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกําหนด (โทษทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษทางปกครอง)

 

 1. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด(สำนักงานใหญ่)

สถานที่:                   เลขที่ 278/23 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทรศัพท์:           02-641-5879

อีเมล์:                      salee.ta@digitalcom.co.th

 

 

หมายเหตุ: แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคคลตามนโยบายนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ

โดยตรงโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมหรืออาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยสมัครใจและโดยตรงเมื่อท่านเข้าถึง ลงทะเบียนหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เช่น การกรอกแบบฟอร์ม แบบสอบถาม แบบสำรวจ การยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อบริหารลูกค้าสัมพันธ์) ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดแก่บริษัทฯ เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตน การเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ และข้อมูลหรือเอกสารใดที่ท่านให้ในขณะมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ (เช่น การติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (customer services) ห้องแชท โทรศัพท์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใด) เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากระบบอัตโนมัติหรือการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบันทึกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อวิเคราะห์การทำงานและปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองการใช้งานเว็บไซต์และส่งมอบประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ที่ดีให้แก่ท่าน และเพื่อติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันอาจส่งผลให้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันของบริษัทฯ และวิธีการตั้งค่าหรือปิดการใช้งานคุกกี้

นอกจากนี้ หากท่านได้เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม งานอบรม งานประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว งานประชุม หรือสถานที่แสดงสินค้าที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ บริษัทฯ อาจได้ข้อมูลของท่าน (เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเสียง) จากกล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) และ/หรือผ่านถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอของงานกิจกรรมนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมแหล่งอื่น

 • ในบางกรณี บริษัทฯ อาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบังคับคดี และหน่วยงานอื่น ๆ
 • ข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินและผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านได้ให้ไว้และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นของท่าน (เช่น Gmail หรือ Facebook) ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการผ่านวิธีการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย (SSO) และยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น ข่าวออนไลน์ หรือบทความสาธารณะใด ๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า