Dealer Application

วิธีการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของ
บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด

กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครตัวแทนจำหน่ายผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

  Dealer Application Form (Word)

  Dealer Application Form (PDF)

เงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า

1. บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่ออนุมัติการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า โดยใช้เวลาในการพิจารณา 3-5 วันทำการ
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด คือ บริษัทหรือร้านค้า จะต้องจดทะเบียนในรูปแบบองค์กร เช่น บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นต้น บุคคลธรรมดาไม่สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้
3. หลังผ่านการอนุมัติให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Dealer Code และชื่อพนักงานขายที่ดูแลการสั่งซื้อสินค้า
4. การซื้อขายในระยะแรกของการเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องซื้อขายเป็นเงินสดเท่านั้น กรณีที่ต้องการขอเครดิต ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับพนักงานขายที่ดูแล
5. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย 02-641-5879

Form Submission

กรุณาแนบเอกสารการสมัคร

Dealer Application Form

No file chosen