Application Solution

Infrastructure Systems

 • ระบบสถานีไฟฟ้าย่อย Power Substation

  สถานีไฟฟ้าย่อยทั่วไปมีสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางแจ้งมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอยู่มาก ดังนั้นในเรื่องของระบบงานและอุปกรณ์ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมลักษณะนี้ จึงต้องการอุปกรณ์ที่มีความทนต่อสภาพการใช้งานในลักษณะเช่นนี้ด้วย

 • ระบบขนส่งอัจฉริยะ Intelligent Transportation System

  ระบบการจราจรเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเราที่จะใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจราจรและเป็นประเด็นที่ทุกรัฐบาลให้ความสนใจ

 • ระบบการเฝ้าระวัง Surveillance Systems

  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความต้องการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังที่เชื่อถือได้ หนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือสวิตช์อุตสาหกรรม Lantech

 • Surge Protection for Hospital

  ระบบป้องกันไฟกระโชกสำหรับโรงพยาบาล

 • Surge Protection for IP Network Camera and CCTV System

  ระบบป้องกันไฟกระโชกสำหรับกล้องวงจรปิด

 • Surge Protection for Industrial

  ระบบป้องกันไฟกระโชกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Surge Protection for Industrial