Product

Warranty

การให้คำแนะนำในการบริการในส่วนของ รับประกันสินค้า รวมถึงการส่งสินค้าซ่อม และส่งเคลมสินค้า เนื่องจากทางบริษัทนั้นมี ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ลูกค้าควรศึกษารายละเอียดของอายุการรับประกันผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันที่ แตกต่างกันไป รวมถึงรายละเอียด ขั้นตอนการส่งสินค้าซ่อม และเคลมสินค้า เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • วันที่เริ่มรับประกันจะนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
 • บริษัทฯจะรับผิดชอบซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ในกรณีสินค้าชำรุดอันเนื่อง มาจากการผลิต หรือเกิดจากการชำรุดจากการใช้งาน ตามปกติภายในระยะเวลารับประกัน และตามเงื่อนไขของผู้ผลิต ยกเว้นจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น
 • ในการส่งหรือรับสินค้าซ่อม ลูกค้าต้องนำสินค้ามาส่งหรือรับสินค้าที่บริษัทฯ เอง ยกเว้นกรณีที่มีสัญญาการบริการ หรือข้อตกลง พิเศษอื่นๆ เป็นต้น
 • การชำรุดบกพร่องอันเกิดจากสาเหตุตามข้างล่างนี้ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน - การใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติ
     - ความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินให้อุปกรณ์
     - ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือทำตกหล่น
     - การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทดิจิตอลคอม
     - ความเสียหายอันเกิดจากเครื่องถูกน้ำ ความชื้น หรือสารเคมีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
     - ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้หรือ ภัยธรรมชาติต่างๆ
     - ความเสียหายอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นใดที่ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของบริษัทฯ
 • อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter) รับประกัน 1 ปี
 • ตัวอุปกรณ์จะทำการติดสติ๊กเกอร์รับประกันให้ทุกชิ้น สติ๊กเกอร์รับประกันต้องอยุ่ในสภาพสมบูรณ์ ห้ามขูดลอกทำลาย หรือทำให้ชำรุดเสียหาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมิฉะนั้น การรับประกันจะสิ้นสุดลงทันที

การส่งซ่อมสินค้าที่อยู่ในประกัน

 • การส่งซ่อมสินค้า ตัวแทนจำหน่ายควรทำการทดสอบเบื้องต้นว่าสินค้าเสียแล้วเท่านั้น โดยสามารถแนบรายละเอียด อาการเสียของสินค้ามากับตัวสินค้าทุกครั้ง
 • ในการส่งซ่อมสินค้าทางลูกค้าจะต้องมาส่งสินค้าที่บริษัทฯ เอง
 • การตรวจเช็คสินค้าจะไม่มีการคิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าตัวสินค้าจะอยู่ในประกันหรือไม
 • กรณีที่สินค้าซื้อไปเกิดการชำรุดหรือบกพร่องจากสภาพการใช้งานตามปกติ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันท
 • ระยะเวลาในการส่งซ่อมสินค้าอยู่ในระยะเวลา 30-60 วัน แล้วแต่ละยี่ห้อสินค้านั้นๆ

การส่งซ่อมสินค้ากรณีหมดประกัน

 • ในกรณีที่สินค้าส่งซ่อมบริษัทฯสามารถแก้ไข หรือสามารถซ่อมได้ทางบริษัทฯจะทำการเสนอราคาให้ลูกค้าอนุมัติทราบก่อน ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการซ่อมดังกล่าว
 • ถ้าตัวสินค้าเกิดความเสียหายจนทางบริษัทฯไม่สามารถทำการซ่อมได้ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและมารับตัวสินค้าดังกล่าวคืน
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ระยะการรับประกัน