Dealer Zone

ใบสมัครคู่ค้า

(Reseller Application)

ข้อมูลธุรกิจ

 • ที่อยู่ (เพื่อการติดต่อ / จัดส่งสินค้า)

 • ผู้มีอำนาจลงนาม
 •  
 •  
 • องค์กรของท่านแบ่งสัดส่วนหน่วยงานอย่างไร
 •  
 • ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายขาย[Sale]
  ผู้จัดการฝ่ายขาย[Sale Manager]
 • พนักงานฝ่ายขาย[Sale Executive]
 • ชื่อผู้ติดต่อผู้จัดการฝ่ายเทคนิค/ ช่าง [Engineer]
 • ชื่อผู้ติดต่อผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ[Purchase]
 • ชื่อผู้ติดต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด[Marketing]
 • ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
 •  
 • ประเภทของผลิตภัณฑ์
 •  
 • ประเภทของผลิตภัณฑ์
 • ยอดขายบริษัทต่อปี
 • สนใจผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ[Brand] ใดของดิจิิตอลคอม
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • No file chosen
 • No file chosen
 • No file chosen
Submit