About Us

Become a Partner

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ประทับใจลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสินค้าและการบริการที่ประทับใจให้กับทางลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตจนมีความเชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ์เป็น อย่างดี เพี่อที่จะให้คำปรึกษาและออกแบบการวางระบบกับทางลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งบริษัทไม่ได้แค่เพียงมุ่งเน้นแค่ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพันธมิตรของเราทุกคนในระดับ ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นบริษัทมีสิทธิพิเศษสำหรับ ลูกค้าที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท ดังนี้

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

  • ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ จะได้รับราคาพิเศษ( Dealer Price) ต่ำกว่า ราคาแนะนำขายทั่วไป
  • ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ สามารถซื้อสินค้าสาธิต ( Demo Set) ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยให้สะดวกในการทำตลาด
  • ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ สามารถเข้ารับอบรมด้านสินค้าและบริการทั้งการขาย และเทคนิคได้ฟรี
  • ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ จะได้รับการสนับสนุนทางด้าน Marketing Tools ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
  • ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ จะได้รับการสนับสนุนทางด้าน การทำตลาดร่วมกัน เช่น การออกบูธ ,ออก Event ,Road Show เป็นต้น
  • ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ ในรูปแบบ Digitalcom News อย่างสม่ำเสมอ
  • ทางบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการรองรับ ทั้งด้านเทคนิคและเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น งานทางด้านการออกแบบ และงานติดตั้ง รวมถึงการนำเสนองานโครงการ
  • ทางบริษัท ฯ มีบริการด้าน Call Center สำหรับ การบริการก่อนการขายและหลังการขาย
Member Register